Wedstrijd ‘Zuinig met energie’ 2013

Deze wedstrijd is afgelopen

KMO-vormingsdienst organiseert een wedstrijd ZUINIG MET ENERGIE voor nieuwbouwwoningen en verbouwingen.

Zuinig met energieDe deelname is voorbehouden voor woningen gelegen in de volgende steden of gemeenten:
Aalst, Affligem, Asse, Berlare, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Galmaarden, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Laarne, Lebbeke, Lede, Liedekerke, Lierde,
Merchtem, Ninove, Oosterzele, Opwijk, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Wichelen, Zottegem en Zwalm.

De wedstrijd omvat twee categorieën, nl.
- Woningen opgericht als nieuwbouw;
- Verbouwingen waarbij de woning grondig werd vernieuwd en waarbij rekening werd gehouden met energiebesparende investeringen.

Bouwheer en/of architect van de woning kunnen het initiatief nemen tot deelname aan de wedstrijd.

De wedstrijd loopt van 1 januari 2013 tot 31 mei 2013.

Een onafhankelijke jury zal de prijzen aanduiden, oplopend tot 1.200 euro. Bekijk het wedstrijdreglement voor alle deelnemingsvoorwaarden en de prijzen voor de uiteindelijke winnaars.

FIRMAWAGENS – BELASTBAAR VOORDEEL VAN ALLE AARD

Vanaf 1 januari 2012 is de berekening van het forfait gewijzigd.

Het is nu de cataloguswaarde en het bouwjaar van het voertuig alsook de CO2-uitstoot die het bedrag van het voordeel bepalen.

Wie over een bedrijfswagen beschikt waarmee ook privéverplaatsingen gedaan worden, en wenst te weten wat het forfaitair voordeel bedraagt, waarop in het aanslagjaar 2013 (inkomsten van 2012) belastingen moeten betaald worden kan meer informatie terugvinden op:
http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/transport/vehicles-use.htm

De FOD Financiën heeft nu ook toegang tot gegevensbestanden waardoor het voordeel voor ieder persoonlijk kan worden berekend.

U kan de berekening van uw voordeel van alle aard bedrijfswagen aanvragen door het invullen van een webformulier, dat u kan terugvinden op:
http://annu.belbone.be/towv3/index.php4?lang=nl&type_doc=data3

U krijgt dan per mail een antwoord.

Ook de autoverkoper kan de berekening van het voordeel maken want hij kent de cataloguswaarde, incl. de opties, die nodig zijn voor de berekeningsformule.

De belastingfiches voor de inkomsten 2012 zijn beschikbaar

De verschillende individuele belastingfiches zijn vanaf nu beschikbaar op de website van de FOD Financiën.

Wanneer moeten de belastingfiches ingediend zijn?

Het merendeel van de fiscale fiches moet elektronisch ingediend worden op uiterlijk 28 februari 2013. Voor de fiches 281.25, 281.40 en 281.50 is de termijn langer: zij moeten uiterlijk op 28 juni 2013 bij de fiscus toekomen.

De werkgevers en ondernemingen die bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten zijn, moeten hun client advisor zo snel mogelijk alle inkomens, voordelen van alle aard, beroepskosten en loonbonussen bezorgen die zij in de loop van 2012 toegekend hebben.

Sanctie

De belastingplichtige rechtspersonen die de fiches niet op tijd indienen, lopen het risico een bijzondere bijdrage van 300% te moeten betalen. Voor de natuurlijke personen is de sanctie dat zij die gemaakte kosten niet van hun winst of baten zullen kunnen aftrekken.

De verzending van de fiches aan de begunstigden mag per post of per mail gebeuren

De fiscus laat in zijn “instructies aan de werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten” weten dat de werkgevers en andere schuldenaars de vrije keuze hebben om de fiscale fiches per post (op papier) of per mail aan de begunstigden te bezorgen. Uit voorzorg raadt de fiscus evenwel aan om enkel voor een elektronische verzending te kiezen indien de begunstigde van de inkomsten daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat.

Meer info?

U vindt de nodige instructies om deze fiscale documenten correct in te vullen op de website van de FOD Financiën onder de rubriek ‘Formulieren’.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 21/01/2013

Maatregelen van de regering Di Rupo – Het fiscale luik van de programmawet

Zoals we eerder vermeldden, voert de programmawet de strijd tegen de sociale fraude op. Maar deze wet bevat ook een aantal fiscale maatregelen[1].

Personenbelasting (PB) – Roerende voorheffing

De hervorming van de belasting op roerende inkomsten werd amper een jaar geleden goedgekeurd, maar wordt nu opnieuw op verschillende vlakken gewijzigd:

  • de gewone aanslagvoet van de roerende voorheffing op roerende inkomsten stijgt van 21% naar 25% terwijl de verminderde aanslagvoeten van 15 % en 10 % op dezelfde gevallen van toepassing blijven;
  • inkomsten uit residentiële vastgoedbevaks worden voortaan onderworpen aan een roerende voorheffing van 15 %. Deze wijzigingen zijn van toepassing op inkomsten die vanaf 1 januari 2013 worden toegekend;
  • de bijkomende aanslag van 4 % op roerende inkomsten boven 20.020 euro wordt geschrapt;
  • de roerende voorheffing is opnieuw bevrijdend voor de inkomsten waarop ze werd geheven. Deze twee wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2013.

PB – In het buitenland afgesloten levensverzekeringen

In het buitenland afgesloten individuele levensverzekeringsovereenkomsten moeten voortaan in de belastingaangifte worden vermeld. Deze verplichting geldt voor alle polissen die werden afgesloten in de loop van het belastbaar tijdperk of tijdens een vorige belastbaar tijdperk.

PB – Berekening van belastingverhogingen

De toegepaste methode is minder gunstig voor de belastingplichtige. De belastingverhoging wordt immers berekend vóór enige verrekening van de voorheffingen, belastingkredieten, en voorafbetalingen. Daarentegen bedraagt de grens van de niet-aangegeven inkomsten waaronder de belastingverhoging niet van toepassing is, 2.500 euro (3.660 euro geïndexeerd). Nu is dat nog 620 euro. De maatregel treedt in werking voor het aanslagjaar 2013.

PB – Belastingkrediet voor kinderen ten laste

De wet herstelt via een amendement een ‘onrechtvaardigheid’ uit een recent gepubliceerde wet[2]. Daardoor wordt het mogelijk om het belastingkrediet voor kinderen ten laste te berekenen tegen het belastingtarief van de overeenstemmende inkomensschijf en niet zoals in de recente wet tegen het belastingtarief van de laagste inkomensschijf. In geval van een gemeenschappelijke aanslag wordt het belastingkrediet voortaan berekend bij de echtgenoot met het hoogste inkomen. De maatregel treedt in het aanslagjaar 2013 in werking.

Wetboek diverse rechten en taksen

Het tarief van de heffing op levensverzekeringscontracten die door particulieren worden afgesloten wordt opgetrokken van 1,1 % naar 2 %. Het is van toepassing op premies die vanaf 1 januari 2013 worden betaald (het tarief voor rechtspersonen blijft op 4,40 %).

Vennootschapsbelasting – Taxatie van meerwaarden

De wet voert een heffing van 0,4 % in op vereffeningsmeerwaarden. Deze heffing is niet van toepassing op KMO’s in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De maatregel zal in werking treden voor het aanslagjaar 2014.


[1] Programmawet van 27 december 2012, Belgisch Staatsblad van 31 december 2012, 2de editie. Raadpleeg voor een overzicht van de andere maatregelen ons artikel van 3 januari 2013.
[2] Wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012, Belgisch Staatsblad van 20 december 2012, 4de editie.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 07/01/2013

Dienstencheques – Veranderingen voor de gebruikers in 2013

Zoals we reeds in eerdere artikels aangegeven hebben, zal er vanaf 2013 één en ander veranderen op het vlak van de dienstencheques.

Verhoging van de kost voor de gebruikers

Vanaf 1 januari 2013 zal de prijs van de dienstencheques met één euro stijgen zodat een cheque voortaan 8,50 euro zal kosten.

Aantal cheques beperkt

Het aantal dienstencheques wordt voortaan berekend in functie van de samenstelling van uw gezin:

  • een alleenstaande zal 400 dienstencheques per jaar mogen gebruiken;
  • een gezin zal 800 dienstencheques per jaar mogen gebruiken;
  • een eenoudergezin, een mindervalide of ouders van een gehandicapt minderjarig kind zullen op hun beurt 2.000 dienstencheques per jaar mogen gebruiken.

Naast deze voornoemde grenzen zal een alleenstaande 100 extra dienstencheques per jaar mogen gebruiken, maar hij zal daarvoor 1 euro meer moeten betalen, 9,50 euro dus.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 26/12/2012