Bouwaward 2014

Doel

 • Promoten van de opleiding bouw in het ruime gebied van de Denderstreek.
 • Voor de editie 2014 beperkt de werking zich tot de bedrijven, actief in de ruwbouw.
 • Door het uitreiken van een award aan de winnende patroons-opleiders en patroons, willen wij deze personen danken voor hun inzet voor de jeugd en studenten in de bouwsector.

Mogelijke genomineerden

Om genomineerd te worden moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals o.a.:

 • Patroon-opleider zijn van een leerling van de afdeling bouw bij het VTI Aalst, ofwel patroon zijn in een leertraject met leerovereenkomst of stagecontract van de middenstandopleiding Syntra Midden-Vlaanderen.
 • Toetreden tot de werkgroep ‘Promotie Bouw’ en de bijdrage voldoen van 50 €

Bekijk het volledige reglement

Prijzen

De actie wordt ondersteund door diverse organiserende verenigingen en partners.
Het totale prijzenpakket vertegenwoordigt minimum 5 000 € in aankoopbons.

Uitreiking

De uitreiking van de BOUWAWARD 2014 zal doorgaan op vrijdag 16 mei 2014 om 19u30
te 9300 Aalst, Campus Aalst van Syntra Midden-Vlaanderen, Wijngaardveld 9.

De officiele flyer van de award vindt u hier.

Waarheen met de fiscale en sociale druk? Kan het zo verder?

Dat de zelfstandige en KMO-bedrijfsleiders de grootste slachtoffers zijn van een economische crisis of terugval is zonder meer een feit. Immers zij worden als eerste getroffen door een daling van de omzet, rendement en winstresultaat.

De huidige regering Di Rupo en een belangrijke staatssecretaris voor fraudebestrijding maakt de situatie alleen maar erger. Allerhande maatregelen en belastingverhogingen treffen immers alleen de zelfstandigen, zoals o.m. de verplichte boetes bij controle, het optrekken van de boetes inzake BTW, de taks op de liquidatiebonus enz…..

Zo zijn alle sancties en boeten voorzien in de BTW-wetgeving onder de huidige regering zo goed als verdubbeld of zelfs erger.
Een voorbeeld van enkele boeten:

 

 • Niet indienen van een periodieke BTW-aangifte: 1 000 €;
 • Laattijdig indienen van een periodieke BTW-aangifte: 100 € per aangifte en per maand vertraging met een maximum van 1 000 €;
 • Niet correct ingevulde periodieke BTW-aangifte: per aangifte:
  louter toevallig onregelmatigheden: 80 € en andere onregelmatigheden: 500 €;
 • Niet gebruiken van het door de administratie verstrekte betalingsformulier en het niet vermelden van de passende gestructureerde mededeling bij betaling van de BTW: 50 €;
 • Niet indienden van de jaarlijkse lijst van BTW-plichtige klanten of intracommunautaire opgave: 3 000 €;
 • Laattijdig opmaken of uitreiken factuur (eerste overtreding): 50 € met een maximum van 500 €.

De volledige boetetabel inzake BTW is te vinden op: www.kvabb.be

Op Fisconetplus vind je de integrale tekst van dit Koninklijk koninklijk besluit nr. 44 van 9/07/2012.

De mogelijkheid van de plaatselijke inspecteur tot vermindering of kwijtschelding van de boeten werd eveneens ingekort.

Ook inzake de directe personenbelasting is de situatie evenzeer verslechterd.
De huidige minister van Financiën heeft ingezien dat het ophemelen van de boete van 309% niet de goede weg uitging en heeft de harde interpretatie gelukkig teruggeschroefd.

Niettemin stelt een actuele onderrichting dat bij een fiscale controle de meerwinst dient belast te worden met 10% boete.
Het lijkt er wel op dat al onze zelfstandigen en ondernemers beschouwd worden als zware bedriegers en ondanks het feit dat men hen steeds meer verplichtingen en verantwoordelijkheden oplegt, ook nog eens sanctioneert bij de minste administratieve fout of misstap.

Men vergeet dat het juist deze mensen zijn die instaan voor de uitbouw van onze economie en de welvaart van ons gewest en land in grote mate ondersteunen.

Men heeft er geen aandacht voor, maar de realiteit is wel zo dat na de lofzang over de boete van 309% en de omkering van de bewijslast inzake de kosten, er bij een aantal mensen van de administratie een houding is ontstaan, die geenszins deze is van de gedienstige ambtenaar maar van deze die om een status met uniform en kepi vraagt.

Elke zelfstandige zal samen met zijn boekhouder/accountant er alle belang bij hebben om een zo correct mogelijke aangifte toe doen, teneinde al deze boeten en verhogingen te vermijden.

De fiscale druk, verhoogd met de sociale bijdragen, kan immers snel leiden tot een bijna totale opslorping of zelfs verlies bij een meerwinst tengevolge van een controle. Wij verduidelijken dit met volgend voorbeeld:

Indien bij een fiscale controle een meer-winst of meer-voordeel onderhevig aan de BTW van 21% wordt vastgesteld, krijgt men volgende regularisaties (dit vertrekkend van een jaarlijks inkomen van 25 000 €):

 

Meerwinst  5 000,00 € 10 000,00 € 
Belastingen  2 500,00 €  5 000,00 €
Verhoging 10%  250,00 €  500,00 €
Sociale bijdragen 22,87%  1 143,50 €  2 287,00 €
Verhoging wegens laattijdigheid 8%  91,48 €  182,96 €
BTW 21%  1 050,00 €  2 100,00 €
Boete BTW 10%  105,00 €  210,00 €
Totale kost  5 139,98 €  10 279,96 €
Fiscale recuperatie na 2 jaar door aftrek van
Sociale bijdragen
 -617,49 €  -1234,98 €
Blijft  4522,49 €   9 044,98 €
Saldo, netto voor de zelfstandige  477,51 €  955,02 €

Er kan uiteraard worden gesteld dat het in de ons omringende landen niet al goud is wat blinkt, maar bepaalde verschijnselen moeten zeker ernstig worden genomen.

Wij denken in dit verband aan de vlucht naar Luxemburg, uitwijking van belangrijke Franse personen naar Zwitserland, Andorra, zelfs Rusland e.a. en dit uitsluitend omwille van de hoge belastingdruk in hun land.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat meerdere van onze structureel sterke ondernemingen andere oplossingen zoeken en overwegen om hun activiteiten te verplaatsen naar fiscaal gunstiger gebieden.

Dit alles laat ons ook toe een aantal toestanden aan te kaarten, die naar ons oordeel een evaluatie of correctie verdienen.

Wij denken hierbij onder meer aan:

 • De niet onbelangrijke belastingvrije vergoedingen aan onze parlementariërs;
 • De Europese ambtenaren, die in hun land geen belastingen dienen te betalen;
 • De kosten van internet van onze parlementariërs, die volledig ten laste van de burgers worden gelegd;
 • Het stelsel van forfaitaire bedrijfskosten voor loontrekkenden, zo geniet een ambtenaar of loontrekkende die 500 meter van zijn bureel woont een forfaitaire kostenaftrek die afhankelijk van het inkomen tot 3 670,00 € kan bedragen.
 • Zou het niet goed zijn de structuur van bv. Zwitserland eens nader te onderzoeken en nagaan hoe het komt dat men daar een uiterst beperkt aantal ministers heeft en tevens een zeer lage fiscaliteit.

Dit alles moest ons even van het hart en wij hopen dat de publicatie ervan bijdraagt tot een beter en juister inzicht in de fiscale en sociale toestand van de zelfstandigen.

De Redactie van KMO-Vormingsdienst.