Fiscale bedragen aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)

Vanaf 1 januari 2014 werden de meeste wettelijke bedragen uit de personenbelasting voor aanslagjaar 2015 aanvankelijk geïndexeerd (publicatie in het Staatsblad van 20/01/2014).

Door de regering Michel I met de Programmawet van 19/12/2014 werd beslist om voor de aanslagjaren 2015 tot 2018 de indexering van een aantal fiscale uitgaven te ‘bevriezen’ op de geïndexeerde bedragen die gelden voor aanslagjaar 2014.

Bijgevolg is er geen indexering van deze fiscale uitgaven voor de aanslagjaren 2015 tot 2018

Vanaf aanslagjaar 2019 zullen de bedragen in kwestie opnieuw worden geïndexeerd, zonder echter de ‘bevriezing’ in te halen.
Meer uitleg op:
http://www.lexalert.net/nl/content/geen-indexering-fiscale-uitgaven-aanslagjaren-2015-tot-2018
http://www.lexalert.net/nl/content/programmawet-2014-fiscaliteit

Forfaitaire beroepskosten

Er is wel een verhoging van de forfaitaire beroepskosten. De aanpassing van de barema’s van de forfaitaire beroepskosten zal rechtstreeks worden doorgerekend op de bedrijfsvoorheffing.

Loontrekkenden hebben automatisch recht op het wettelijk forfait voor hun kosten en deze kosten moeten niet bewezen worden. Zij worden berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf en bedragen voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) maximum €3.950.

Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire kosten berekend door een percentage van 3% toe te passen op het volledig beroepsinkomen met een maximum van €2.370.
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/forfait_en_werkelijke_kosten/

Pensioensparen

Ook de belastingvermindering voor pensioensparen voor het aanslagjaar 2015 blijft €940. Wat als u al €950 heeft betaald? Het antwoord op deze vraag is te vinden op: http://www.lexalert.net/nl/content/bevriezing-belastingvermindering-pensioensparen-op-eu940#.VHwpqcloDw4

Tekst van Programmawet, gepubliceerd in het Staatsblad op 29/12/2014:
http://www.impexcompany.be/accounts/profile/dropemail?

Loonbeslag en –overdracht – Nieuwe drempels voor 2015

De loonbedragen die vatbaar zijn voor overdracht of beslag worden zoals elk jaar aan het indexcijfer aangepast [1]. Alleen een bedrag wordt aangepast. De nieuwe bedragen toepasselijk voor elke betaling vanaf 1 januari 2015 zijn dus 1.069 €, 1.148 €, 1.267 € en 1.386 €.

Deze bedragen kunnen met 66 € per kind ten laste verhoogd worden.

Opgelet! Deze grenzen zijn niet van toepassing wanneer het beslag of de overdracht betrekking heeft op het innen van alimentatiegeld [2].

Inkomsten voortvloeiend uit loontrekkende of gelijkgestelde activiteiten of uit zelfstandige activiteiten

De inkomsten uitgekeerd ten gevolge van een activiteit als loontrekkende of van gelijkgestelde activiteiten en de inkomsten als zelfstandige kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

 

  • ten belope van 20% tussen 1.069,01 € en 1.148 € (maximum 15,80 €);
  • ten belope van 30% tussen 1.148,01 € en 1.267 € (maximum 35,70 €);
  • ten belope van 40% tussen 1.267,01 € en 1.386 € (maximum 47,60 €);
  • volledig boven de 1.386 € (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.069 € zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

Vervangingsinkomens

De vervangingsinkomens kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

  • ten belope van 20% tussen 1.069,01 € en 1.148 € (maximum 15,80 €);
  • ten belope van 40% tussen 1.148,01 € en 1.386 € (maximum 95,20 €);
  • volledig boven de 1.386 € (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.069 € zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

[1] Koninklijk besluit van 19 december 2014, Belgisch Staatsblad van 24 december 2014, 2de editie.
[2] Deze regel is van toepassing zowel voor het beslag en de overdracht als voor de loondelegatie.
Securex Sociaal Secretariaat – Legal 02/01/2015

Nieuwe loonbedragen voor 2015

De bedragen van de bezoldigingen voorzien door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3/07/1978 worden op 1 januari van elk jaar geïndexeerd. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de bedragen van 32.886 € en €65.771 tot respectievelijk €33.203 en 66.406 euro opgetrokken worden[1].

Deze bedragen beïnvloeden de geldigheid van een concurrentiebeding, een scholingsbeding en een scheidsrechterlijk beding.

Concurrentiebeding (art. 65, 86 en 104)

Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de arbeidsovereenkomsten voor bedienden en arbeiders waarin het brutojaarloon €33.203 niet overschrijdt.

Wanneer het brutojaarloon tussen €33.203 en €66.406 ligt, mag het beding enkel toegepast worden op de categorieën van functies of functies die door een in paritair comité of subcomité gesloten CAO bepaald zijn.

Wanneer het brutojaarloon €66.406 overschrijdt, kan het concurrentiebeding rechtsgeldig in de arbeidsovereenkomst voor bedienden en arbeiders ingeschreven worden, behalve voor de functies die bij een in paritair comité of subcomité gesloten CAO uitgesloten zijn.

Voor de handelsvertegenwoordigers wordt het concurrentiebeding eveneens als niet-bestaande beschouwd wanneer het brutojaarloon €33.203 niet overschrijdt. In de overeenkomsten waar het brutojaarloon dit bedrag overschrijdt, is de geldigheid van elk concurrentiebeding aan een drievoudige voorwaarde onderworpen: betrekking hebben op gelijkaardige activiteiten, 12 maanden niet overschrijden en zich beperken tot het gebied waarin de handelsvertegenwoordiger zijn activiteiten uitoefent.

Scheidsrechterlijk beding (art. 69)

De werknemers en hun werkgevers mogen zich er niet vooraf toe verbinden geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan, aan scheidsrechters voor te leggen. Dit verbod is echter niet van toepassing op de bediende van wie het brutojaarloon hoger dan €66.406 ligt en die met het dagelijks beheer van de onderneming belast is of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid draagt die met die voor de hele onderneming vergeleken kan worden.

Scholingsbeding (art. 22bis)

Het scholingsbeding wordt als onbestaande beschouwd wanneer het brutojaarloon van de werknemer €33.203 niet overschrijdt. Het is geldig als het brutojaarloon hoger ligt dan €33.203 en ook de andere voorwaarden die door de wet worden opgelegd, vervuld zijn.

[1] Bericht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch Staatsblad van 8 december 2014.
Securex Sociaal Secretariaat – Legal 17/12/2014