Bouwaward 2014

Doel

 • Promoten van de opleiding bouw in het ruime gebied van de Denderstreek.
 • Voor de editie 2014 beperkt de werking zich tot de bedrijven, actief in de ruwbouw.
 • Door het uitreiken van een award aan de winnende patroons-opleiders en patroons, willen wij deze personen danken voor hun inzet voor de jeugd en studenten in de bouwsector.

Mogelijke genomineerden

Om genomineerd te worden moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals o.a.:

 • Patroon-opleider zijn van een leerling van de afdeling bouw bij het VTI Aalst, ofwel patroon zijn in een leertraject met leerovereenkomst of stagecontract van de middenstandopleiding Syntra Midden-Vlaanderen.
 • Toetreden tot de werkgroep ‘Promotie Bouw’ en de bijdrage voldoen van 50 €

Bekijk het volledige reglement

Prijzen

De actie wordt ondersteund door diverse organiserende verenigingen en partners.
Het totale prijzenpakket vertegenwoordigt minimum 5 000 € in aankoopbons.

Uitreiking

De uitreiking van de BOUWAWARD 2014 zal doorgaan op vrijdag 16 mei 2014 om 19u30
te 9300 Aalst, Campus Aalst van Syntra Midden-Vlaanderen, Wijngaardveld 9.

De officiele flyer van de award vindt u hier.

Waarheen met de fiscale en sociale druk? Kan het zo verder?

Dat de zelfstandige en KMO-bedrijfsleiders de grootste slachtoffers zijn van een economische crisis of terugval is zonder meer een feit. Immers zij worden als eerste getroffen door een daling van de omzet, rendement en winstresultaat.

De huidige regering Di Rupo en een belangrijke staatssecretaris voor fraudebestrijding maakt de situatie alleen maar erger. Allerhande maatregelen en belastingverhogingen treffen immers alleen de zelfstandigen, zoals o.m. de verplichte boetes bij controle, het optrekken van de boetes inzake BTW, de taks op de liquidatiebonus enz…..

Zo zijn alle sancties en boeten voorzien in de BTW-wetgeving onder de huidige regering zo goed als verdubbeld of zelfs erger.
Een voorbeeld van enkele boeten:

 

 • Niet indienen van een periodieke BTW-aangifte: 1 000 €;
 • Laattijdig indienen van een periodieke BTW-aangifte: 100 € per aangifte en per maand vertraging met een maximum van 1 000 €;
 • Niet correct ingevulde periodieke BTW-aangifte: per aangifte:
  louter toevallig onregelmatigheden: 80 € en andere onregelmatigheden: 500 €;
 • Niet gebruiken van het door de administratie verstrekte betalingsformulier en het niet vermelden van de passende gestructureerde mededeling bij betaling van de BTW: 50 €;
 • Niet indienden van de jaarlijkse lijst van BTW-plichtige klanten of intracommunautaire opgave: 3 000 €;
 • Laattijdig opmaken of uitreiken factuur (eerste overtreding): 50 € met een maximum van 500 €.

De volledige boetetabel inzake BTW is te vinden op: www.kvabb.be

Op Fisconetplus vind je de integrale tekst van dit Koninklijk koninklijk besluit nr. 44 van 9/07/2012.

De mogelijkheid van de plaatselijke inspecteur tot vermindering of kwijtschelding van de boeten werd eveneens ingekort.

Ook inzake de directe personenbelasting is de situatie evenzeer verslechterd.
De huidige minister van Financiën heeft ingezien dat het ophemelen van de boete van 309% niet de goede weg uitging en heeft de harde interpretatie gelukkig teruggeschroefd.

Niettemin stelt een actuele onderrichting dat bij een fiscale controle de meerwinst dient belast te worden met 10% boete.
Het lijkt er wel op dat al onze zelfstandigen en ondernemers beschouwd worden als zware bedriegers en ondanks het feit dat men hen steeds meer verplichtingen en verantwoordelijkheden oplegt, ook nog eens sanctioneert bij de minste administratieve fout of misstap.

Men vergeet dat het juist deze mensen zijn die instaan voor de uitbouw van onze economie en de welvaart van ons gewest en land in grote mate ondersteunen.

Men heeft er geen aandacht voor, maar de realiteit is wel zo dat na de lofzang over de boete van 309% en de omkering van de bewijslast inzake de kosten, er bij een aantal mensen van de administratie een houding is ontstaan, die geenszins deze is van de gedienstige ambtenaar maar van deze die om een status met uniform en kepi vraagt.

Elke zelfstandige zal samen met zijn boekhouder/accountant er alle belang bij hebben om een zo correct mogelijke aangifte toe doen, teneinde al deze boeten en verhogingen te vermijden.

De fiscale druk, verhoogd met de sociale bijdragen, kan immers snel leiden tot een bijna totale opslorping of zelfs verlies bij een meerwinst tengevolge van een controle. Wij verduidelijken dit met volgend voorbeeld:

Indien bij een fiscale controle een meer-winst of meer-voordeel onderhevig aan de BTW van 21% wordt vastgesteld, krijgt men volgende regularisaties (dit vertrekkend van een jaarlijks inkomen van 25 000 €):

 

Meerwinst  5 000,00 € 10 000,00 € 
Belastingen  2 500,00 €  5 000,00 €
Verhoging 10%  250,00 €  500,00 €
Sociale bijdragen 22,87%  1 143,50 €  2 287,00 €
Verhoging wegens laattijdigheid 8%  91,48 €  182,96 €
BTW 21%  1 050,00 €  2 100,00 €
Boete BTW 10%  105,00 €  210,00 €
Totale kost  5 139,98 €  10 279,96 €
Fiscale recuperatie na 2 jaar door aftrek van
Sociale bijdragen
 -617,49 €  -1234,98 €
Blijft  4522,49 €   9 044,98 €
Saldo, netto voor de zelfstandige  477,51 €  955,02 €

Er kan uiteraard worden gesteld dat het in de ons omringende landen niet al goud is wat blinkt, maar bepaalde verschijnselen moeten zeker ernstig worden genomen.

Wij denken in dit verband aan de vlucht naar Luxemburg, uitwijking van belangrijke Franse personen naar Zwitserland, Andorra, zelfs Rusland e.a. en dit uitsluitend omwille van de hoge belastingdruk in hun land.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat meerdere van onze structureel sterke ondernemingen andere oplossingen zoeken en overwegen om hun activiteiten te verplaatsen naar fiscaal gunstiger gebieden.

Dit alles laat ons ook toe een aantal toestanden aan te kaarten, die naar ons oordeel een evaluatie of correctie verdienen.

Wij denken hierbij onder meer aan:

 • De niet onbelangrijke belastingvrije vergoedingen aan onze parlementariërs;
 • De Europese ambtenaren, die in hun land geen belastingen dienen te betalen;
 • De kosten van internet van onze parlementariërs, die volledig ten laste van de burgers worden gelegd;
 • Het stelsel van forfaitaire bedrijfskosten voor loontrekkenden, zo geniet een ambtenaar of loontrekkende die 500 meter van zijn bureel woont een forfaitaire kostenaftrek die afhankelijk van het inkomen tot 3 670,00 € kan bedragen.
 • Zou het niet goed zijn de structuur van bv. Zwitserland eens nader te onderzoeken en nagaan hoe het komt dat men daar een uiterst beperkt aantal ministers heeft en tevens een zeer lage fiscaliteit.

Dit alles moest ons even van het hart en wij hopen dat de publicatie ervan bijdraagt tot een beter en juister inzicht in de fiscale en sociale toestand van de zelfstandigen.

De Redactie van KMO-Vormingsdienst.

Verplichte SEPA-normen

Vanaf 1/02/2014 moeten alle bankverrichtingen en domiciliëringen in Europa beantwoorden aan de SEPA-normen.

 • Vermeld op al uw officiële documenten uw IBAN-rekeningnummer en BIC-code.
 • Pas eventueel uw boekhoudprogramma aan, e-banking …
 • Converteer de rekeningnummers van uw leveranciers en klanten naar IBAN/BIC.

Ook nieuw is dat vanaf 1/02/2014 domiciliëringen niet langer worden beheerd door de bank maar door uzelf. Voor meer info kan u uw bank raadplegen.

Ook volgende website kan voor u nuttig zijn: www.sepabelgium.be/nl

Prijsverhoging dienstencheques

Vanaf 1/01/2014 verhoogt de prijs van 8,50 € naar 9 € voor de eerste 400 aankoop van dienstencheques en naar 100 € voor de volgende 100 (in totaal kan men 500 dienstencheques per kalenderjaar kopen). Binnen een gezin verdubbelen deze aantallen.

Opgelet, de cheques uitgegeven tussen 1/09/2013 en 31/12/2013 kunnen vanaf 1/05/2014 niet meer gebruikt worden, terugbetaald of omgeruild worden.

Alle aanvragen voor omruiling en terugbetaling moeten ingediend zijn bij Sodexo (www.sodexo.be) voor 30/04/2014.

Het maximumbedrag van de belastingvermindering van 30% is sinds 1/07/2013 beperkt tot 1 380 € per persoon en per jaar (vroeger 2 720 €).

Afschaffing vergunning reisbureaus

Vanaf 1/01/2014 moeten reisbureaus in Vlaanderen geen vergunning meer hebben om reizen te verkopen. De reisbureausector krijgt tot 1/01/2014 de tijd om een systeem van zelfregulering op te zetten. Consumenten blijven beschermd door enerzijds het bestaan van de Geschillencommissie Reizen en anderzijds de federale reiscontractenwet.

Meer info: Dienst Toeristische Vergunningen,
Email: reisbureaus@iv.vlaanderen.be, tel.: 02/553 29 50

Nieuwe norm voor cashbetalingen

Vanaf 1/01/2014 mogen enkel bedragen onder 3 000 € nog in cash worden betaald voor roerende goederen en diensten

Opgelet, voorschotten in cash geld bij de aankoop van een onroerend goed zijn vanaf die datum verboden..

BTW-aftrek op bedrijfswagens

In vervolg op de beslissing van 11/12/2012 heeft de fiscus op 9/09/2013 de regels gewijzigd als volgt:

1) Bij methode 2: toelichting begrip ‘woon-werktraject’

2) Wijziging van methode 3: algemeen forfait: schrapping voorwaarde van minimum aantal 4 voertuigen

3) Nieuwe methode 4: invoering van een forfait voor fiscale lichte vrachtwagens

1) Onder het begrip ‘woon-werktraject’ verstaat de fiscus de afstand tussen woon- of verblijfplaats en maatschappelijke zetel van de werkgever of filiaal van de onderneming. Een verplaatsing rechtstreeks van de woonplaats naar een klant of leverancier, een werf … wordt niet aanzien als ‘woon-werktraject’. Ook als de maatschappelijke zetel dezelfde is als het adres van de woonplaats, is er geen woon-werktraject.

2) Met ingang van 1 januari 2012 is de voorwaarde afgeschaft bij methode 3: het algemeen forfait. Men dient bij deze methode geen kilometerstand bij te houden, maar de voorwaarde was dat men over minimaal 4 voertuigen moest beschikken. Nu kan men dus reeds vanaf één voertuig de forfaitaire btw-aftrek van 35% toepassen.

3) Fiscale lichte vrachtwagens: Hierbij heeft men de keuze uit twee methodes: de rittenadministratie of het algemeen forfait.
Nu heeft men ook de keuze uit een extra methode:
bij gedeeltelijk privégebruik van een lichte vrachtwagen (pick-up, bestelwagen …) moet men nu niet langer een rittenadministratie bijhouden. Men kan nu ook kiezen voor een forfaitair beroepsgebruik van 85% bij gebruik van overwegend goederen-vervoer. In het ander geval kan u 35% van de btw recupereren.

Opgelet, vanaf 1/01/2012 kan men wel afzonderlijke keuzes maken voor de vloot bedrijfswagens (bijv. combinatie methode 1 en 2) en de vloot lichte vrachtwagens (bijv. methode 4).

De keuze van het algemeen forfait blijft wel van toepassing gedurende 4 jaar.

BTW-aftrek voor beroepsmatige voertuigen

“ Rittenadministratie

Zelfstandigen en KMO’s, gestraft met een zware administratieve verplichting.

De fiscale maatregelen van de regering DI RUPO kosten aan onze ondernemingen niet alleen veel geld, de bedrijven die auto’s voor gemengd gebruik in dienst hebben dienen tevens, indien zij niet het slachtoffer willen worden van een fiscale benadeling, een ernstige, extra administratie bij te houden, namelijk de zogenaamde ‘RITTENADMINISTRATIE’.

Deze verplichting is het gevolg van een uitgesproken actie om de beroepskosten te beperken tot het reële economische gedeelte.

Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat de inzameling van gegevens voor het berekenen van het privé- en beroepsgedeelte voor elk bedrijfsmiddel – dat kosteloos ter beschikking gesteld wordt van een zaakvoerder, bestuurder of een personeelslid – administratief dient te worden opgevolgd.

Verder lezen