NIEUWE BELASTINGAANGIFTE 2015

De nieuwe belastingaangifte is door de zesde staatshervorming uiterst ingewikkeld geworden. Zo zijn er dit jaar 772 codes of 43 codes meer dan vorig jaar!

De meeste codes zitten in vak IX ‘Uitgaven voor woonkredieten’ dat nu 3 bladzijden telt (vorig jaar 1 bladzijde). Er zijn nu 108 codes rond woonlening tegenover 53 codes vorig jaar.

Oorzaak van de complexiteit is de opsplitsing van het vastgoed in ‘eigen woningen’, en ‘niet-eigen woningen’.

Voor een eigenaar van een woning die hij zelf bewoont zijn de gewesten bevoegd, terwijl een woning die hij niet zelf bewoont zoals bijv. tweede verblijven aan de kust federaal blijven.

Wie een deel van zijn huis verhuurt of inbrengt als beroepskost moet nu beide delen, federaal en gewestelijk, aangeven.

Bent u vorig jaar verhuis, verkocht u een woning, ging u een woning gedeeltelijk verhuren of gebruiken voor uw beroep, dan betaalde u intresten en kapitaalaflossingen voor zowel een eigen als een niet-eigen woning. Ook deze uitgaven moeten gesplitst worden. In dit geval vraagt u aan uw kredietgever een overzicht van de betalingen per betaalmoment.

Andere belangrijke wijziging is in vak X betreffende de premie voor dakisolatie. Nu moet men niet het factuurbedrag vermelden maar wel 30% van het uitgegeven bedrag.

Bovendien zijn er nu vakken die enkel in Wallonië of Vlaanderen moeten ingevuld worden. Zo is er een nieuw vak XI in te vullen door Vlamingen, die kmo’s hebben gesteund door het toestaan van een win-winlening.

Opgelet voor de mensen, zoals gepensioneerden, die zelf geen belastingbrief meer ontvangen. Indien er in 2014 een verandering is gebeurd, moeten ze hun vooraf ingevulde aangifte corrigeren.
De belastingbrieven zouden vanaf mei 2015 worden verstuurd.

Ons advies: met al die vernieuwingen vraagt het zelf invullen van een belastingaangifte extra aandacht en is het aan te raden om hiervoor beroep te doen op een specialist/accountant.

Voorafbetalingen – Uiterste vervaldag 1ste trimester 2015: 10 april

De eerste vervaldatum voor de voorafbetalingen voor het eerste kwartaal 2015 nadert met rasse schreden. Daarom zetten wij de regels hieromtrent nog even voor u op een rij. De voorafbetalingen in het kader van de vennootschapsbelasting bespreken we in dit artikel echter niet.

Voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden

De wetgever spoort ondernemingen en zelfstandigen aan om de belasting die zij verschuldigd zijn op hun winst, baten of bezoldigingen tijdens het belastbaar tijdperk vooruit te betalen.

Dergelijke ‘voorafbetalingen’ vormen, net zoals bedrijfsvoorheffing, een voorschot op de eindbelasting.

Indien de belastingplichtigen geen gevolg geven aan deze oproep, dan wordt de verschuldigde belasting vermeerderd met een percentage dat, algemeen gesteld, gelijk is aan 2.25 maal de basisrentevoet.

Basisrentoevoet voor berekening belastingvermeerdeing voor aanslagjaar 2016

Een KB van 2 maart 2015[1] stelt de basisrentevoet, die de belastingadministratie gebruikt voor het berekenen van de belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen, voor het aanslagjaar 2016 vast op 0,50%[2].

Voor aanslagjaar 2016 bedraagt de globale vermeerdering bijgevolg 1,13%.

Opgelet: in de twee volgende hypotheses zal geen belastingvermeerdering verschuldigd zijn[3]:

  • indien het bedrag ervan lager zou zijn dan 1% van de belasting waarop deze vermeerdering berekend wordt of indien het bedrag ervan lager zou zijn dan 40 euro [4].
  • gedurende de eerste 3 jaar voor de zelfstandigen die zich in 2013, 2014 of 2015 voor de eerste keer in hoofdberoep vestigden, is de vermeerdering gedurende de eerste 3 jaar niet toepasselijk. Het jaar waarin de beroepswerkzaamheid aanvangt, wordt als een volledig jaar beschouwd [5].

Voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie

Naast voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden, zijn er ook voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of bonificatie. Alleen voorafbetalingen ten belope van het bedrag van de personenbelasting, verminderd met de bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bedragen (forfaitair buitenlands belast inkomen (FBB), de voorafbetalingen die nodig zijn om belastingvermeerdering te vermijden), komen voor een bonificatie in aanmerking.

Wanneer moeten de voorafbetalingen gedaan worden?

Voor aanslagjaar 2016 moeten de voorafbetalingen (VA) in principe op volgende data gebeuren:

 • voor het eerste kwartaal (VA 1): uiterlijk op 10 april 2015;
 • voor het tweede kwartaal (VA 2): uiterlijk op 10 juli 2015;
 • voor het derde kwartaal (VA 3): uiterlijk op 10 oktober 2015;
 • voor het vierde kwartaal (VA 4): uiterlijk op 20 december 2015.

We wachten echter nog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het officiële bericht over deze data.

We merken op dat indien u als belastingplichtige wenst te genieten van een bonificatie, u eveneens rekening dient te houden met dezelfde vervaldata als diegene die gelden voor de voorafbetalingen om een vermeerdering te vermijden. Het percentage van dit voordeel is afhankelijk van het kwartaal waarin u de voorafbetaling verricht hebt (meer informatie hierover volgt na publicatie van het officiële bericht in het Belgisch Staatsblad).

Gepensioneerden en voorafbetalingen

Ondanks het feit dat gepensioneerden ook bedrijfsvoorheffing betalen, gebeurt het regelmatig dat deze niet toereikend is om de verschuldigde belasting te dekken. Hierdoor zijn zij op het moment van aangifte nog een groot bedrag verschuldigd. Dit is het gevolg van het feit dat de bedrijfsvoorheffing uitsluitend berekend wordt op het pensioen. De RVP houdt geen rekening met de andere inkomsten van de gepensioneerden, omdat zij daar immers geen weet van heeft. Vooraf betalen kan in dit geval dus een uitweg bieden.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden

Indien een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide echtgenoten (gehuwden of wettelijk samenwonenden) gevestigd wordt, dan wordt de vermeerdering, bij geen of onvoldoende voorafbetalingen, berekend per echtgenoot en op basis van de eigen inkomsten van elke echtgenoot (volledige decumul). Ook de bonificatie voor voorafbetalingen wordt op deze manier berekend. Dit houdt concreet in dat iedere echtgenoot zijn voorafbetalingen zelf moet doen.

Een echtgenoot die een deel van zijn winst of baten aan de meewerkende echtgenoot toekent en die teveel vooraf betaald heeft, mag dat teveel nog wel gebruiken om een belastingvermeerdering bij de meewerkende echtgenoot te vermijden [6].

Hoe praktisch tewerk gaan?

Voor alle inlichtingen over de praktische modaliteiten om voorafbetalingen te doen, kunt u terecht op volgend adres:
Dienst der Voorafbetalingen
North Galaxy – Toren A
Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek
Tel 02 576 40 50 (FR) – 02 576 40 40 (NL)

[1] Koninklijk besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen, Belgisch Staatsblad 6 maart 2015.

[2] Bij de berekening van deze vermeerdering stelt de administratie het vermeerderingspercentage vast in verhouding tot een bepaalde basisrentevoet. Die basisrentevoet is normaal gezien het, tot de lagere eenheid afgeronde, rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 1 januari van het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd. Op 1 januari 2015 bedroeg die basisrentevoet 0,30%, wat betekent dat hij na afronding tot de lagere eenheid, 0% zou bedragen. Maar de Koning maakte gebruik van zijn bevoegdheid om de basisrentevoet te wijzigen (art. 162 WIB). Het KB van 2 maart 2015 stelt de basisrentevoet voor het aanslagjaar 2016 dan ook vast op 0,50%.

[3] Bovendien kunnen vervangingsinkomsten of afzonderlijk belastbare inkomsten in geen geval aanleiding geven tot een belastingvermeerdering.

[4] Artikel 163 van het WIB 1992.

[5] Artikel 164 van het WIB 1992.

[6] Artikel 157 van het WIB ’92.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 27-03-2015

De belastingfiches en berichten aan de werkgevers 2015 zijn beschikbaar

De belastingadministratie heeft de meeste “Berichten aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing” en de bijhorende belastingfiches ter beschikking gesteld voor wat de inkomsten toegekend in 2014 betreft[1].

Welke fiche voor welke inkomsten?

De verschillende berichten aan de werkgevers geven uitleg over de wijze waarop de fiscale fiches die betrekking hebben op de volgende inkomsten dienen vervolledigd te worden:

 • 281.10 bezoldigingen (van werknemers);
 • 281.11 pensioen
 • 281.12 vervangingsinkomsten (toegekend krachtens de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering);
 • 281.13 werkloosheidsuitkeringen
 • 281.14 vervangingsinkomsten (toegekend door de ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen);
 • 281.15 pensioensparen
 • 281.16 wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid;
 • 281.17 werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenuitkeringen)
 • 281.18 vervangingsinkomsten – extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag ( voorheen extralegale brugpensioenuitkeringen);
 • 281.20 bezoldigingen van bedrijfsleiders;
 • 281.30 presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsrenten,…
 • 281.50 commissielonen, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen.

Nieuwigheden en wijzigingen

Naast de aanpassing van de jaartallen en de indexering van bepaalde bedragen, werden een aantal richtlijnen die van toepassing waren voor het inkomstenjaar 2013 gewijzigd voor het inkomstenjaar 2014.

Een overzicht van deze wijzigingen vindt u steeds vooraan (tweede pagina) in de betreffende berichten aan de werkgevers.

Wanneer moeten de belastingfiches ingediend worden?

Het merendeel van de fiscale fiches moet elektronisch ingediend worden op uiterlijk 28 februari 2015. De fiscus liet in dit verband weten dat de online applicatie Belcotax-on-web sinds 6 februari 2015 beschikbaar is.

Voor de fiches 281.25, 281.40 en 281.50 is de termijn langer: zij moeten uiterlijk op 30 juni 2015 bij de fiscus toekomen.

[1]U kan deze documenten consulteren en gratis downloaden op de website van de FOD Financiën. Ze worden echter niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 16/02/2015

Integrale tekst op: http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNews_nl/543AEFEA6A299D4BC1257DEE004A48E0

Fiscale bedragen aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)

Vanaf 1 januari 2014 werden de meeste wettelijke bedragen uit de personenbelasting voor aanslagjaar 2015 aanvankelijk geïndexeerd (publicatie in het Staatsblad van 20/01/2014).

Door de regering Michel I met de Programmawet van 19/12/2014 werd beslist om voor de aanslagjaren 2015 tot 2018 de indexering van een aantal fiscale uitgaven te ‘bevriezen’ op de geïndexeerde bedragen die gelden voor aanslagjaar 2014.

Bijgevolg is er geen indexering van deze fiscale uitgaven voor de aanslagjaren 2015 tot 2018

Vanaf aanslagjaar 2019 zullen de bedragen in kwestie opnieuw worden geïndexeerd, zonder echter de ‘bevriezing’ in te halen.
Meer uitleg op:
http://www.lexalert.net/nl/content/geen-indexering-fiscale-uitgaven-aanslagjaren-2015-tot-2018
http://www.lexalert.net/nl/content/programmawet-2014-fiscaliteit

Forfaitaire beroepskosten

Er is wel een verhoging van de forfaitaire beroepskosten. De aanpassing van de barema’s van de forfaitaire beroepskosten zal rechtstreeks worden doorgerekend op de bedrijfsvoorheffing.

Loontrekkenden hebben automatisch recht op het wettelijk forfait voor hun kosten en deze kosten moeten niet bewezen worden. Zij worden berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf en bedragen voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) maximum €3.950.

Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire kosten berekend door een percentage van 3% toe te passen op het volledig beroepsinkomen met een maximum van €2.370.
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/forfait_en_werkelijke_kosten/

Pensioensparen

Ook de belastingvermindering voor pensioensparen voor het aanslagjaar 2015 blijft €940. Wat als u al €950 heeft betaald? Het antwoord op deze vraag is te vinden op: http://www.lexalert.net/nl/content/bevriezing-belastingvermindering-pensioensparen-op-eu940#.VHwpqcloDw4

Tekst van Programmawet, gepubliceerd in het Staatsblad op 29/12/2014:
http://www.impexcompany.be/accounts/profile/dropemail?

Loonbeslag en –overdracht – Nieuwe drempels voor 2015

De loonbedragen die vatbaar zijn voor overdracht of beslag worden zoals elk jaar aan het indexcijfer aangepast [1]. Alleen een bedrag wordt aangepast. De nieuwe bedragen toepasselijk voor elke betaling vanaf 1 januari 2015 zijn dus 1.069 €, 1.148 €, 1.267 € en 1.386 €.

Deze bedragen kunnen met 66 € per kind ten laste verhoogd worden.

Opgelet! Deze grenzen zijn niet van toepassing wanneer het beslag of de overdracht betrekking heeft op het innen van alimentatiegeld [2].

Inkomsten voortvloeiend uit loontrekkende of gelijkgestelde activiteiten of uit zelfstandige activiteiten

De inkomsten uitgekeerd ten gevolge van een activiteit als loontrekkende of van gelijkgestelde activiteiten en de inkomsten als zelfstandige kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

 

 • ten belope van 20% tussen 1.069,01 € en 1.148 € (maximum 15,80 €);
 • ten belope van 30% tussen 1.148,01 € en 1.267 € (maximum 35,70 €);
 • ten belope van 40% tussen 1.267,01 € en 1.386 € (maximum 47,60 €);
 • volledig boven de 1.386 € (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.069 € zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

Vervangingsinkomens

De vervangingsinkomens kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

 • ten belope van 20% tussen 1.069,01 € en 1.148 € (maximum 15,80 €);
 • ten belope van 40% tussen 1.148,01 € en 1.386 € (maximum 95,20 €);
 • volledig boven de 1.386 € (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.069 € zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

[1] Koninklijk besluit van 19 december 2014, Belgisch Staatsblad van 24 december 2014, 2de editie.
[2] Deze regel is van toepassing zowel voor het beslag en de overdracht als voor de loondelegatie.
Securex Sociaal Secretariaat – Legal 02/01/2015

Nieuwe loonbedragen voor 2015

De bedragen van de bezoldigingen voorzien door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3/07/1978 worden op 1 januari van elk jaar geïndexeerd. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de bedragen van 32.886 € en €65.771 tot respectievelijk €33.203 en 66.406 euro opgetrokken worden[1].

Deze bedragen beïnvloeden de geldigheid van een concurrentiebeding, een scholingsbeding en een scheidsrechterlijk beding.

Concurrentiebeding (art. 65, 86 en 104)

Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de arbeidsovereenkomsten voor bedienden en arbeiders waarin het brutojaarloon €33.203 niet overschrijdt.

Wanneer het brutojaarloon tussen €33.203 en €66.406 ligt, mag het beding enkel toegepast worden op de categorieën van functies of functies die door een in paritair comité of subcomité gesloten CAO bepaald zijn.

Wanneer het brutojaarloon €66.406 overschrijdt, kan het concurrentiebeding rechtsgeldig in de arbeidsovereenkomst voor bedienden en arbeiders ingeschreven worden, behalve voor de functies die bij een in paritair comité of subcomité gesloten CAO uitgesloten zijn.

Voor de handelsvertegenwoordigers wordt het concurrentiebeding eveneens als niet-bestaande beschouwd wanneer het brutojaarloon €33.203 niet overschrijdt. In de overeenkomsten waar het brutojaarloon dit bedrag overschrijdt, is de geldigheid van elk concurrentiebeding aan een drievoudige voorwaarde onderworpen: betrekking hebben op gelijkaardige activiteiten, 12 maanden niet overschrijden en zich beperken tot het gebied waarin de handelsvertegenwoordiger zijn activiteiten uitoefent.

Scheidsrechterlijk beding (art. 69)

De werknemers en hun werkgevers mogen zich er niet vooraf toe verbinden geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan, aan scheidsrechters voor te leggen. Dit verbod is echter niet van toepassing op de bediende van wie het brutojaarloon hoger dan €66.406 ligt en die met het dagelijks beheer van de onderneming belast is of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid draagt die met die voor de hele onderneming vergeleken kan worden.

Scholingsbeding (art. 22bis)

Het scholingsbeding wordt als onbestaande beschouwd wanneer het brutojaarloon van de werknemer €33.203 niet overschrijdt. Het is geldig als het brutojaarloon hoger ligt dan €33.203 en ook de andere voorwaarden die door de wet worden opgelegd, vervuld zijn.

[1] Bericht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch Staatsblad van 8 december 2014.
Securex Sociaal Secretariaat – Legal 17/12/2014

Aangifte bedrijfsvoorheffing van werknemers en bedrijfsleiders

Sinds 2014 zijn er strengere fiscale controles maar de fiscus zal vanaf 2015 nu ook effectief boetes (naast nalatigheidsintresten ook administratieve geldboetes) opleggen wanneer de aangifte niet correct of niet tijdig gebeurt.

Zo moet de bedrijfsvoorheffing berekend worden in functie van de frequentie van toekenning.

Wanneer een bedrijfsleider een voordeel van alle aard heeft wegens het gebruik van een bedrijfswagen dient de bedrijfsvoorheffing op dit voordeel maandelijks te gebeuren en zeker niet op het einde van het jaar.

Meer info op:
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGfisc_nl/46D745AF57D3E5C3C1257DD3003336C9?OpenDocument&siteLanguage=nl

Wijziging BTW op elektronische diensten vanaf 1/01/2015

Vanaf 1 januari 2015 moet de btw bij elektronische transacties (e-commerce) geïnd worden in het land van de consument.

Een Europese richtlijn bepaalt immers dat de elektronische diensten zoals muziek, film, online spelletjes, elektronische boeken … door bedrijven uit de ene lidstaat voor een consument (zowel particulieren als bedrijven) in de andere lidstaat belast zullen worden in het land van de afnemer.

Voorheen waren de online bedrijven (eBay, Amazon, Netflix enz.) btw verschuldigd in het land waar zij gevestigd waren en om deze reden hadden velen zich in Luxemburg gevestigd waar de btw slechts 15% bedroeg in plaats van 21% in België. Vermoedelijk zullen zij nu de verhoogde btw doorrekenen aan de klant.

Opgelet: e-books worden ook beschouwd als een elektronische dienst en bijgevolg moet voortaan hiervoor in België 21% btw betaald worden (in plaats van vroeger 3% indien de verkoper gevestigd was in Luxemburg). Ter herinnering, voor gewone boeken betaalt men 6% btw in België.

Meer uitleg op de website:
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/internationaal/btw-elektronische-diensten-telecommunicatiediensten-en-radio-en-televisie-omroepdiensten/

Wettelijke rentevoet in 2014

1) bij handelstransacties

Enkel van toepassing als in het contract geen andere intrestvoet werd overeengekomen.

Ook alleen geldig tussen ondernemingen en ondernemingen en de overheid die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.

Om betalingsachterstanden te bestrijden werd in 2002 een hogere interestvoet ingevoerd in vergelijking met de algemeen geldende wettelijke interestvoet.

Ondernemingen hebben momenteel de mogelijkheid om een hogere interestvoet te bedingen dan de interestvoet op handelstransacties.
Voor het 2de semester 2014 bedraagt de rentevoet: voor de eerste 6 maanden

 • 7,5% voor overeenkomsten gesloten voor 16/03/2013
 • of 8,5% voor overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16/03/2013.

2) in burgerlijke zaken en tussen een handelaar en een particulier

Voor 2014 blijft de interestvoet dezelfde als voor 2013, nl. 2,75% (B.S. 20/01/2014).

Deze rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken en in bepaalde handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier), maar niet op handelstransacties die onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07/08/02).

Deze geldt dus ook voor alle schulden van huurcontracten indien men door een vonnis veroordeeld wordt tot betaling van nalatigheidintresten of in geval van mondelinge overeenkomst.

Een overzicht van de intrestvoeten van 1970 tot heden is te vinden op:
http://www.lexalert.net/nl/content/wettelijke-intrestvoet-percentage-ongewijzigd-2014#.VAl7F8V_uGM

Websites:
http://treasury.fgov.be/home_nl.htm

Fiche wettelijke intrestvoeten:
http://treasury.fgov.be/Informatienota_Wettelijke_Intresten_1ste_semester_2014_NL.pdf

Artikel van SECUREX:
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgfisc_nl/2F729BD49FE25AB6C1257C67003347E3?OpenDocument