Huurwaarborgfonds op 1 januari 2014 een feit

Enkel nieuwe huurcontracten, afgesloten vanaf 1 januari 2014 onder het regime van de Woninghuurwet (WHW) voor woningen gelegen in het Vlaams gewest, komen in aanmerking voor een aansluiting bij het Fonds.
Verhuurders met een handelshuurcontract of een huurcontract voor een garagebox kunnen zich niet aansluiten bij het Fonds, evenmin wanneer de huurder een rechtspersoon is.
De verhuurder ontvangt de huurachterstand maar de huurder dient, eventueel via afbetalingsplan, de achterstallige huur te betalen aan het Huurwaarborgfonds.

Goed om weten:

  • Tot op heden is een aansluiting bij het Huurwaarborgfonds niet verplicht.
  • De verhuurder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) moet de aanvraag tot aansluiting wel binnen de 2 maanden na datum van ondertekening van het huurcontract indienen.
  • De betaling van 75 euro per huurcontract is ten laste van de verhuurder.
  • Het Huurwaarborgfonds betaalt maximaal 3 maanden huur uit met een plafond van 2.700 euro. De verhuurder kan slechts eenmaal beroep doen op het huurgarantiefonds in de loop van een huurcontract.
  • De tegemoetkoming is gebonden aan strikte termijnen, zodat de huurachterstand niet te hoog oploopt. Na het verstrijken van de termijn komt het Huurgarantiefonds niet meer tussen.
  • Pas bij een huurachterstand van 3 maanden kan de vordering worden ingeleid bij de vrederechter.
  • De afhandeling via het huurwaarborgfonds wordt geregeld door de vrederechter

Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet de verhuurder dit binnen 5 werkdagen melden aan het Fonds.

Voordelen verhuurder

Een gerechtelijke procedure tot uitzetting en ontbinding van het huurcontract kost tijd en geld. Via het Fonds kan men dan een huurachterstand opvangen zonder het huurcontract te moeten opzeggen.

Men kan wel eventueel gelijktijdig een gerechtelijke procedure opstarten al zal deze eerst het verloop via het Huurwaarborgfonds afwachten.

Voordelen huurder

Bij financiële problemen wegens ziekte, werkloosheid of echtscheiding kan zo voorkomen worden dat de huurder op straat gezet wordt. Niet enkel risicogroepen maar ook hoogopgeleiden of mensen met een hoog inkomen kunnen geconfronteerd worden met financiële moeilijkheden en de huur niet of slechts gedeeltelijk betalen.

Bij tijdelijke financiële problemen kunnen huurder en verhuurder een realistisch afbetaalplan afspreken.
In het geval dat de huurder gedurende maanden niet betaalt kan de verhuurder een rechtsvordering tot uithuiszetting inleiden bij de vrederechter.
Dit kan op drie manieren:

 

  • De vrijwillige verschijning,
  • neerleggen van een verzoekschrift,
  • dagvaarding.

Alle informatie en nodige formulieren kunt u vinden op de website:
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaams_huurgarantiefonds

Opgelet: om uw huurcontract aan te sluiten dient u over een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst met registratiestempel te beschikken.
Het huurgarantiefonds kunt u contacteren:
- per e-mail: huurgarantiefonds@rwo.vlaanderen.be of
- per telefoon: 02/553 19 10.