Uitverkoop

  • Een uitverkoop is toegestaan als door een bepaalde omstandigheid de versnelde afzet van een assortiment van producten nodig is. Dit is bijvoorbeeld zo bij het stopzetten van de activiteiten, de sluiting van een verkooppunt, herstelwerkzaamheden die meer dan twintig werkdagen duren …
  • De uitverkoop is beperkt tot maximaal vijf maanden. De verkoper is verplicht om de verkoopprijs te verlagen en het is toegelaten om met verlies te verkopen.
  • De voorwaarden die de verkoper moet respecteren om een uitverkoop aan te kondigen zijn vastgelegd in de artikels 24 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

WETGEVING:

  • Hoe gaat men te werk
  • Wanneer toegestaan
  • Welke producten en aan welke prijs
  • Reclame

www.belgium.be/nl/economie/handel_en_consumptie/handelspraktijken/uitverkoop/

Vooraleer men een uitverkoop mag beginnen, moet men ten minste 10 werkdagen van
tevoren per aangetekende brief de beslissing om hiertoe over te gaan, melden aan de
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Regulering en
Organisatie van de Markt, Dienst – Handelsreglementering, Koning Albert II-laan 16,
1000 Brussel .

www.economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Handelspraktijken/Uitverkoop/

MODEL BRIEF Kennisgeving Uitverkoop

Om uw melding in te dienen, ingevuld en ondertekend formulier aangetekend opsturen en  document toevoegen waaruit blijkt dat de uitverkoop is toegestaan (vb. pensioenaanvraag huuropzeg …).

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/form_on_protection_nl_001_tcm325-43674.pdf