Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden kunnen worden vermeld op de FACTUUR, maar ook op de BESTELBON of OFFERTE.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verkoop van goederen:

 • tussen handelaars en
 • tussen handelaar en consument

1) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HANDELAARS

 • Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.
 • Tussen handelaars worden deze algemene voorwaarden als aanvaard aanzien indien de factuur niet (tijdig) wordt geprotesteerd. Om zekerheid te hebben kan u uiteraard steeds de bestelbon of offerte laten ondertekenen door uw contractspartner en dit dus met een duidelijk verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde.
 • In deze algemene voorwaarden wordt onder meer geregeld:
  - Uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper
  - Geldigheidsduur offerte
  - Leveringsvoorwaarden
  - Nalatigheidsintresten, schadebeding
  - Termijn voor klachten en regeling mbt verborgen gebreken
  - Mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst
  - Gevallen van overmacht
  - Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Model algemene verkoopsvoorwaarden HANDELAARS
Model algemene verkoopsvoorwaarden CONSUMENT

http://www.modelovereenkomsten.be/overeenkomst.php?id=118

BESTELBON

Als verkoper is het aangewezen om eveneens uw algemene voorwaarden te vermelden
op de achterzijde van de bestelbon.