NIEUWE BEREKENING VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN VANAF 2015

Vanaf 2015 wordt een nieuwe bijdrageregeling van kracht voor zelfstandigen en vrije beroepen. De definitieve sociale bijdragen worden vanaf dan berekend op het inkomen van het bijdragejaar zelf in plaats van het inkomen van 3 jaar geleden.

De zelfstandige zal voorlopige bijdragen betalen op basis van het inkomen van 3 jaar geleden. Dus voor 2015 zullen de voorlopige bijdragen gebeuren op basis van het inkomen van het jaar 2012.

De zelfstandige heeft dan de keuze om deze voorlopige bijdragen te betalen, ofwel meer of minder bijdragen te betalen, naargelang hij vermoedt dat zijn inkomen gelijk, hoger of lager zal liggen als dat van 3 jaar terug.

Een verlaging is maar mogelijk als het inkomen daalt onder een bepaalde drempel (voor een hoofdberoep):

  • Minimumdrempel:: 12 830 € (= 727 € bijdragen per kwartaal) of
  • Dubbele minimumdrempel: 25 660 € (= 1 454 € bijdragen per kwartaal)

Deze minimumdrempels verschillen naargelang de categorie van zelfstandige.
De aanvraag dient te gebeuren door middel van een officieel aanvraagformulier en wordt beoordeeld door het sociaal verzekeringsfonds.

In 2017, wanneer het definitieve inkomen gekend is, volgt een regularisatie en worden de voorlopige bijdragen omgezet naar definitieve bijdragen, berekend op het inkomen van 2015.

Door de nieuwe berekeningswijze vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen voortaan nauwer aansluiten bij het huidig inkomen van de zelfstandige. Mits de nodige ondersteuning van boekhouder of accountant zal de zelfstandige beter en sneller weten wat hij aan belasting zal moeten betalen en zullen eventuele regularisaties nadien minder groot zijn.

http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsZf_nl/0F9E71B6EF85D543C1257D240025421D?OpenDocument

Hoe een aanvraag tot vermindering van voorlopige bijdragen indienen? In afwachting van de vaststelling van zijn definitieve beroepsinkomsten, kan de zelfstandige onder bepaalde voorwaarden een vermindering vragen op de voorlopige maar opeisbare bijdragen, dit in de veronderstelling dat de beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar lager zullen zijn dan deze van drie jaar geleden.
De aanvraag dient te gebeuren door middel van een vastgelegd aanvraagdocument met de nodige bewijsstukken.

Een aanvraag kan maar op één bijdragejaar betrekking hebben. Wanneer de zelfstandige voor verschillende opeenvolgende bijdragejaren een vermindering wenst te vragen, dient hij per bijdragejaar een afzonderlijk dossier in te dienen.
De aanvraag kan tijdens of na het desbetreffende bijdragejaar ingediend worden maar niet voorafgaandelijk aan het desbetreffende bijdragejaar.

Er wordt een speciale maatregel voorzien voor de zelfstandige die, in het kader van zijn pensionering, heeft verklaard de grenzen van toegelaten activiteit te respecteren. Deze verklaring kan worden gelijkgesteld met een aanvraag tot vermindering van voorlopige bijdragen voor het jaar volgend op dat van de pensionering (tenzij het gaat om een ingangsdatum van het pensioen op 1 januari: in dat geval geldt de regel vanaf het jaar van pensionering).

Voor meer informatie:
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgfisc_nl/7A7105F9353C7144C1257D4A002EF674?OpenDocument&sitelanguage=nl

Zal een zelfstandige boetes moeten betalen wanneer hij te weinig bijdragen heeft betaald?

Wanneer de zelfstandige de voorgestelde voorlopige bijdragen heeft betaald en achteraf blijkt dat zijn inkomen hoger was dan voorzien, zal hij geen boete moeten betalen.
Wanneer de zelfstandige echter gekozen heeft om minder bijdragen te betalen dan voorgesteld en achteraf blijkt dat dit te weinig is, zal hij wel een boete moeten betalen.

Meer info hieromtrent op:
http://www.attentia.be/nl/doelgroepen/zelfstandigen